KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Điện thoại: (028)38.305.571

Email: k_supham_khtn@sgu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng HB.203, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

I. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên được thành lập từ ngày 01/8/2007, theo Quyết định số 180/ĐHSG-TC của Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn ký ngày 26/7/2007 với nhiệm vụ tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực đào tạo giáo viên các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học; Quản lý nhân sự và các điều kiện đồng bộ theo qui định. Sau này, ngành Sư phạm Toán học tách thành khoa Toán – Ứng dụng, khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên còn 03 ngành: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học. Năm học 2019 – 2020, Khoa được đào tạo thêm 01 ngành: Sư phạm Khoa học Tự nhiên.

Khoa phụ trách đào tạo hệ đại học chính quy Giáo viên Trung học Phổ thông và Giáo viên Trung học Cơ sở theo ba chuyên ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học và Sư phạm Khoa học Tự nhiên; hệ liên thông hệ cao đẳng lên đại học ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học và Sư phạm Sinh học.

II. Tình hình đội ngũ, cơ cấu tổ chức
Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên có 34 Giảng viên – Chuyên viên với:

HỌC HÀM, HỌC VỊ SỐ LƯỢNG
Phó Giáo sư-Tiến sĩ 04
Tiến sĩ 17
Nghiên cứu sinh 02
Thạc sĩ 11

 
1. Ban chủ nhiệm khoa

TRƯỞNG KHOA
NGUYỄN THANH TUẤN

Tiến sĩ
Chuyên ngành: Động vật học

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHÓ TRƯỞNG KHOA
ĐẶNG XUÂN DỰ

Tiến sĩ
Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý
PHẠM THỊ THỦY

Tiến sĩ
Chuyên ngành: Khoa học vật liệu

2. Trưởng, phó các bộ môn

Họ và tên Học hàm, học vị Chức vụ
Phạm Thị Thủy Tiến sĩ Trưởng bộ môn Vật lý
Nguyễn Hữu Thọ Tiến sĩ, Giảng viên chính Trưởng bộ môn Hóa Cơ bản
Nguyễn Thị Lan Hương Tiến sĩ Trưởng bộ môn Hóa Nâng cao
Nguyễn Hữu Duy Khang Tiến sĩ Phó Trưởng bộ môn Hóa Nâng cao
Thái Kế Quân Tiến sĩ Trưởng bộ môn Sinh học
Nguyễn Đức Hưng Tiến sĩ Phó Trưởng bộ môn Sinh học
Đặng Thị Ngọc Thanh Tiến sĩ Trưởng bộ môn Khoa học Tự nhiên

Khoa có 01 Phòng bộ môn và 04 Phòng thí nghiệm Vật lý. Trang thiết bị phòng thí nghiệm từng bước được nâng cấp hoàn thiện hơn. Chú trọng hướng phục vụ cho giảng viên về nghiên cứu khoa học, cho sinh viên về thực hành và nghiên cứu khoa học.

III. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên là đơn vị chuyên môn thuộc Trường Đại học Sài Gòn, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:
– Quản lí hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường đại học và phân cấp quản lí của Hiệu trưởng.
– Quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo theo thẩm quyền được Hiệu trưởng giao.
– Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
– Tổ chức quản lý và thực hiện chương trình đào tạo:
+ Giáo viên Trung học Cơ sở trình độ Đại học ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên.
+ Giáo viên Trung học Phổ thông trình độ Đại học ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học.
+ Giáo viên hệ liên thông trình độ Đại học ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học.
+ Tham gia đào tạo cao học chuyên ngành Hóa Hữu cơ, Hóa lý thuyết và Hóa lý.
– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của sinh viên theo cam kết đã công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học.
– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ,giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, sinh viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên khoa;
– Ngoài ra, Khoa còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong Trường để thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.