Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Ngày thi 21 và 22 tháng 5 năm 2022

Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh

theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Ngày thi 21 và 22 tháng 5 năm 2022

Tải mẫu phiếu đăng ký dự thi bậc 2 (A2).
Tải mẫu phiếu đăng ký dự thi bậc 3-5.